2013-01-15

Zgoda pracownika na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, pracodawca co do zasady zobowiązany jest zatrudniać pracownika do końca okresu wypowiedzenia. Często jednak zdarza się, że pracodawca nie ma możliwości dalszego zatrudniania pracownika, np. w związku z likwidacją zajmowanego przez pracownika stanowiska, albo pracodawca po prostu nie chce, aby pracownik dalej wykonywał u niego pracę. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia zazwyczaj wtedy, gdy pracodawca z jakichś powodów utracił zaufanie do pracownika lub obawia się, że praca nie będzie wykonywana z należytą starannością, co może nie tylko nie przynieść pracodawcy oczekiwanych korzyści, ale wręcz narazić go na powstanie szkody.

 

Jak zatem wybrnąć z takiej sytuacji? Pomocnym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie przez pracodawcę z możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Wprawdzie instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie została wprost zdefiniowana i nie jest uregulowana ani w kodeksie pracy, ani w pozostałych przepisach prawa pracy, to jednak ze względu na częste zastosowanie w praktyce, jej dopuszczalność została wielokrotnie potwierdzona w orzecznictwie i jest akceptowana przez doktrynę.

Znalazła i nadal znajduje liczne odzwierciedlenie w literaturze prawniczej oraz orzecznictwie, tym bardziej, że część zagadnień z nią związanych wciąż w praktyce budzi pewne kontrowersje. Przykładowym źródłem rozbieżnych poglądów jest zawarta w tytule niniejszego artykułu zgoda pracownika na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Otóż, część pracodawców uważa, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jest jednostronnym uprawnieniem i wyłączną niepodważalną decyzją pracodawcy, która nie wymaga ani wyrażenia zgody, ani nawet zasięgnięcia opinii pracownika. Taki pogląd wywodzą między innymi z przekonania, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest dla pracownika niczym innym jak jedynie korzyścią, skoro pracownik pomimo, iż nie świadczy faktycznie pracy, nadal otrzymuje wynagrodzenie. Należy bowiem pamiętać, że pracownik w trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, choć faktycznie pracy nie wykonuje nadal jest zatrudniony, a więc przysługują mu uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, w tym prawo: do wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, odprawy, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanego chorobą. Pracodawca zatem, nie dopuszczając możliwości negatywnej reakcji na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, z góry zakłada zadowolenie pracownika z takiej decyzji, co więcej- można nawet powiedzieć, że niejako na siłę zwolnionego pracownika „uszczęśliwia”. 

 read more...
 
mail
Projekt i wykonanie: bmedia
Copyright © 2013 HAERFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
x

Contact form

Your e-mail address:
Message Title:
Your question/problem: